[Gfoss] Traduzione interfaccia QGIS

>Nei sistemi XML si mette la traduzione in html:
>
>à  -> à  (compreso il punto-virgola)
>è -> è
>ù -> ù
>ò -> ò
>ì -> ì

oops, me lo ha tradotto :slight_smile:

ecco cosa volevo scrivere:

à → à
è → è
ù → ù
ì → ì
ò → ò

Andrea Peri
. . . . . . . . .
qwerty àèìòù