[Valencia] Nº758: subsòl, lidar, similaritat, cartograma

Alquimistes del sól: una visita a la rizosfera, les bèsties de subsòl, la biomass microbiana i els bolets fet per una cartògrafa alhora artista

https://visionscarto.net/ces-si-extra-ordinaires

La Terra nua: la geologia i els riscos naturals de l’estat de Washington vistos amb Lidar
https://wadnr.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=36b4887370d141fcbb35392f996c82d9

L’índex Topos de similaritat que té en compte tot d’indicadors mostra una ciutat invisible latent i mutant per comparar barris

https://medium.com/topos-ai/introducing-the-topos-similarity-index-and-x-everywhere-82fcec1fb367

Un script de Python per generar cartogrames d’igual àrea en SVG o GeoJSON a partir de dades en Shapefile, GeoJSON o CSV
https://github.com/LokiTechnologies/equalareacartogram

Raf