[Valencia] Nº785: storymap, ombrejat, Mapzen, geologia

Llibreria javascript de codi obert per explicar històries amb mapes fets per la web (storytelling)

https://github.com/jakobzhao/storymap

Millorar l’ombrejat d’un terreny en 3D a base de combinar dues vistes amb diferent il·luminació

https://hannes.enjoys.it/blog/2018/01/more-structural-detail-in-hillshading-with-this-one-weird-trick/

Una llista de possibles alternatives als serveis de Mapzen, compilades per ells mateixos, per quan tanquin a finals de mes

https://mapzen.com/blog/migration/

Models de fusta fets i venuts el 1841 per Thomas Sopwith per ensenyar geologia a l’época victoriana
http://www.lindahall.org/thomas-sopwith/

Raf