[Valencia] Nº897:Anglaterra, cims, porcs

Storymap amb l’obra completa de Humphrey Llwyd, l’inventor d’Anglaterra, amb els mapes i els textos per estudiar el seu llegat
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=72d6135a90ce440e98e550e71da8876e

Els 10 cims més alts de la Terra, un per cada regió del planeta, es poden veure de costat en aquest interactiu en 3D

http://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=a18b50e55c7c43f2b21752fe4b691f12

Estudi del sector porcí a Europa el 2014 amb un mapa de concentració de granjes de porcs
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Pig_farming_sector_-_statistical_portrait_2014

Raf