[Valencia] Nº920: població, subsòl, vector

Les estructures regionals de població a Europa en un mapa que cartografia la diversitat de l’envelliment de la població a Europa utilitzant la codificació de colors ternaris
https://github.com/ikashnitsky/the-lancet-2018

El portal de dades obertes del registre del subsòl a Holanda recull de moment estudis geotècnics,pous de control d’aigües subterrànies i perfils de mostres de perforació del sòl
https://www.basisregistratieondergrond.nl/

Com generar tessel·les vector directament des de la base de dades amb la nova funció ST_AsMVT() de Postgis

https://medium.com/nycplanninglabs/using-the-new-mvt-function-in-postgis-75f8addc1d68

Raf (80)